x
  ARTYKUŁY PODSTRONY

  Regulamin

  Regulamin

  Ośrodka Wypoczynkowego Mazurski Gaj w Piaskach

   

  1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
  2. Domki i Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00  a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.
  3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem, oraz okazać dokument potwierdzający wpłatę zaliczki na poczet pobytu.
  4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja wraz z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji oraz  uregulowaniem reszty opłaty jak również opłat dodatkowych. Opłaty dodatkowe to: opłata klimatyczna zgodna ze stawkami obowiązującymi na terenie gminy Ruciane-Nida; opłata za postój pojazdu; opłata za pobyt psa; opłata za pobyt dodatkowych osób w Domku lub Apartamencie; kaucja zwrotna na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczeń w Domku lub Apartamencie; opłata za postój pojazdu w niedozwolonym miejscu.
  5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego Domku lub Apartamentu gotowego do użytkowania poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
  6. Zdanie Domku lub Apartamentu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń.
  7. Wynajmujący w żadnym przypadku nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku.
  8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z dalszego pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu środków pieniężnych.
  9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie w Domku lub Apartamencie  po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
  10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania Domku lub Apartamentu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
  11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty stanowiące wyposażenie Domku lub Apartamentu goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
  12. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych Domków lub Apartamentów  powstałe z winy korzystających z obiektu gości rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które  pokryją  koszty  naprawy  uszkodzonych przedmiotów lub zakup zagubionej czy zniszczonej rzeczy.
  13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego prosimy o zachowanie  należytej staranność związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku lub Apartamentu.
  14. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez  Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
  15. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem obowiązującym w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
  16. W Ośrodku zabronione jest:
   – zakłócanie spokoju poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki  (zwłaszcza w trakcie ciszy nocnej),
   – zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco  zakłóca spokojny pobyt innych gości.
  17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób:
   – będących  pod znacznym  wpływem alkoholu lub środków odurzających,
   – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
  18. Osoby niebędące gośćmi Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za swoich gości i wszelkie nieprawidłowości bądź złamanie przez nich regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka.
  19. Pobyt zwierząt (pasa, kota) na terenie Ośrodka jest dozwolony lecz musi być zgłoszony przy dokonywaniu czynności meldunkowych. Z pobyt zwierzęcia pobierana jest dodatkowa opłata według aktualnie obowiązującego cennika. Właściciele zwierzęcia zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Zwierzęta należy trzymać tak by nie stanowiły zagrożenia dla innych gości na terenie ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
  20. Wjazd i parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking Ośrodka jest  płatny. Dla każdego Domku lub Apartamentu przypisane jest jedno miejsce parkingowe - płatne w wysokości 5 zł za dobę. Właściciel kolejnego pojazdu przypadającego na jeden Domek lub Apartament winien również uiścić opłatę w wysokości 5 zł za dobę. Osoby które nie zastosują powyższych postanowień Regulaminu będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za postój pojazdu w niedozwolonym miejscu w wysokości 50 zł za dobę.
  21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje podczas pobytu na terenie  Ośrodka .
  22. Pobyt dzieci na placu zabaw, boisku oraz plaży i basenu jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów jak również zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw, boiska oraz plaży i basenu. Zobowiązuje się korzystających z placu zabaw do przestrzegania Regulaminu w nim obowiązującego.
  23. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w Domku lub Apartamencie  po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka , jednakże rezerwujący ponosi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za dobę od osoby, natomiast Ośrodek nie zapewnia dodatkowego łóżka .
  24. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych  np. przerwy w dostawie prądu czy wody, braku sygnału TV itp..
  25. W przypadku opuszczenia Ośrodka samochodem po godz. 22.00 oraz przed godz. 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi Ośrodka.
  26. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za pobyt.
  27. Zabrania się korzystania w Domkach lub Apartamentach z własnych urządzeń elektrycznych , butli gazowych, grilli elektrycznych lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych.
  28. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia , petard itp..
  29. Wszelkie odpady oraz śmieci z Domków i Apartamentów należy umieszczać jedynie w koszach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych i  znajdujących się na terenie Ośrodka.
  30. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu gość zobowiązany zostanie do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł która przeznaczona zostanie na likwidacje zapachu tytoniu.
  31. Teren Ośrodka jest monitorowany całodobowo.
  32. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:  zamieszczenie  na stronie internetowej oraz podczas indywidualnego zapoznania się przez klienta przy dokonywaniu czynności meldunkowych.
  33. Restauracja na terenie Ośrodka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19.00 natomiast w soboty oraz niedziele od godz. 9:00 do godz. 20.00.  Śniadania wydawane są codziennie od godz.: 9:00 do godziny 11:00 a obiadokolacje  od godziny : 14.00  do godz. 18.30. Wszystkich gości obowiązuje zakup śniadań, który jest dodatkowo płatny w cenach wg. aktualnego cennika.
  34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właściciela Ośrodka Wypoczynkowego Mazurski Gaj i obowiązuje od dnia  20.07.2020 r.

   

  Ośrodek Wypoczynkowy Mazurski Gaj

  tel. 881 042 228

  mazurskigaj@gmail.com, www.mazurskigaj.com

  Jesteśmy otwarci cały rok - serdecznie zapraszamy od kwietnia do października, obecność poza tym terminem dla grup zorganizowanych wymaga ustalenia.

  Zapraszamy również na nasz FB

  do góry strony